different-nationalities-1124477-2500px.jpg

FÖRÄLDRAKOOPERATIV

About us

teamwork-2188038_1920.jpg

Att ha sitt barn på en föräldrakooperativ förskola kräver mer engagemang av oss föräldrar än annan typ av förskola.

Förenings ändamål är att driva förskolan för medlemmarnas barn i en stimulerande verksamhet som ger trygghet utan vinstsyfte. Alla familjer är medlemmar och har skyldighet att utföra vissa uppgifter på förskolan, så som post i styrelsen med månatliga möten, aktiv i de olika grupperna för underhåll och trivsel.

Obligatorisk närvaro vid års- och städmöten samt delta i verksamheten genom föräldrafredag ca 3 ggr per läsår.

Det föräldraengagemang som har drivit förskolan sen starten 2003 har gjort att Filius&Filia är Huddinges bästa förskola enligt oss, och vi får alltid mycket positiva omdömen i föräldraenkäter. Vi har engagerade familjer som känner alla barn (och syskon!) och fantastisk personal som ser varje barn med stor respekt som den individ de är och ger dem en stimulerande, trygg och utvecklande vardag.

Att vara medlem i ett föräldrakooperativ passar inte alla familjer eftersom det förutsätter att man har tiden och lusten att engagera sig lite extra i sitt barns barnomsorg. Det är därför viktigt att man tänker över vad det innebär innan man bestämmer sig för att tacka ja till en plats på Filius&Filia.STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET
FÖRSKOLAN FILIUS & FILIA

Organisations nr 769609-5772
med säte i Huddinge

Bildad 2003-08-25


1 § Firma
Föreningens firma är Förskolan Filius & Filia Ekonomisk Förening

2 § Styrelsens säte
Föreningens styrelse har sitt säte i Huddinge kommun i Stockholms län.

3 § Ändamål och verksamhet
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att driva en föräldrakooperativ förskola för medlemmarnas barn. Förskolan är tvåspråkig och har engelska och svenska som aktiva språk. Föreningen ska verka för en stimulerande barngruppsverksamhet och förskolemiljö med god kvalitet som ett komplement till barnens hemmiljö och för att tillgodose barnens behov av trygghet och varaktiga relationer. Detta avses att ske med stöd av följande förutsättningar: små barngrupper, välutbildad och kompetent personal samt näringsriktig och hemlagad mat.

För den dagliga pedagogiska verksamheten ska föreningen anställa personal. Förskolans föreståndare ska i anställningsvillkor och tjänstebeskrivning ges uppdraget att ansvara för och leda denna verksamhet.

Förskolan ska i övrigt uppfylla de krav som Socialstyrelsen, Länsstyrelsen, andra myndigheter och kommunala organ ställer eller kan komma att ställa på verksamheten.
Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

4 § Antagning av barn och medlemskap
Barn antas till föreningens förskola från den kö som Huddinge Kommun administrerar och till vilken intresserade vårdnadshavare kan anmäla sina barn. En anmälan om intresse av förskoleplats ska vara skriftlig.

En förutsättning för att erhålla erbjudande om plats och medlemskap i föreningen är att vårdnadshavaren godkänner de krav föreningen ställer på vårdnadshavaren och undertecknar stadgarna.

Barn antas till föreningens förskola med beaktande av följande faktorer:
1. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan erbjuds plats före andra barn.
2. I samråd med förskolechefen beaktas att barngrupperna får en lämplig sammansättning enligt Skollagen 8 kap. 8 § och 18-19 § och övrig tillämplig lagstiftning.
3. Barnets kötid

Erbjudande av förskoleplats och medlemskap i föreningen skickas till barnets vårdnadshavare. Vårdnadshavare ska skriftligen bekräfta om den erbjudna förskoleplatsen och medlemskapet accepteras.

Intagning av barn med särskilda behov kan i vissa fall förutsätta att kommunen medverkar genom ekonomisk och/eller annan stödåtgärd.5 § Medlems skyldigheter
Varje medlem är skyldig att aktivt verka för föreningens bästa Varje medlem är vidare skyldig att medverka i föreningens verksamhet i den omfattning årsmötet beslutat. Om årsmötet inte har beslutat annat, ska styrelsen besluta hur denna skyldighet ska fullgöras. Därvid ska förskolechefens och den anställda personalens ansvar för den dagliga pedagogiska verksamheten beaktas. Varje medlem är också skyldig att i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

Exempel på medlemsuppdrag och ansvar i föreningen:
Medverka till att bedriva föreningens verksamhet genom att delta i föreningens arbetsgrupper.
Delta vid föreningens årsmöte och extra årsmöte.
En medlem per familj ska sitta i styrelsen en mandatperiod (2 år).
Delta vid underhåll av föreningens lokaler med tillhörande utemiljö, bland annat genom att delta vid gemensamma städdagar en gång per termin.
Bistå i verksamheten enligt rullande schema
Medverka i gemensamma aktivitetsdagar
Sekretess gäller alla medlemmar i föreningen eftersom vårdnadshavare gör arbetsinsatser på förskolan. Sekretessformulär fylls i vid inträde.

6 § Insats
Insatsen är 1 kr per medlem.

7 § Medlemsavgift
Medlemsavgiften beslutas av föreningsstämman.

8 § Förskoleavgift
För utnyttjande av föreningens tjänster ska medlemmarna betala förskoleavgift via kommunen. Förskoleavgiften beräknas per barn i enlighet med gällande kommunala regler.

9 § Uteslutning
Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om denne;
1. Inte följer föreningens stadgar eller beslut,
2. Inte fullföljer sina medlemsuppdrag eller övriga förpliktelser
3. På annat sätt uppenbarligen skadar eller motarbetar föreningens intressen eller ändamål.

Uteslutning på grund av att medlem inte sköter sina förpliktelser eller uppdrag ska föregås av en skriftlig varning. Om medlem utesluts ur föreningen upphör rätten till förskoleplats för medlemmens barn automatiskt en månad efter beslutet om uteslutning. Medlem som uteslutits eller sagt upp sig till utträde förlorar genast rätten att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.

10 § Uppsägning av förskoleplats
Uppsägning av förskoleplats ska vara skriftlig och vara styrelsen tillhanda minst en månad i förväg. Uppsägning av förskoleplats anses även utgöra uppsägning av medlemskap i föreningen. Medlem har därefter inte rätt att delta i föreningens verksamhet eller skötsel.

Rätten till förskoleplats och medlemskap i föreningen upphör automatiskt den 31 juli det år barnet börjar skolan.

11 § Avgång
Utom i de fall lagen om ekonomiska föreningar särskilt stadgar sker en avgång ur föreningen vid utgång av det räkenskapsår som infaller näst efter en månad efter det att en medlem har sagt upp sig till utträde, uteslutits, avgått av annan anledning, eller det har inträffat en annan omständighet som föranlett avgången.

12 § Förlust av rösträtt
Medlem som uteslutits eller sagt upp sig till utträde förlorar genast rätten att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.

13 § Medlems röst
Vid årsmöte och extra årsmöte har varje medlem en röst per barn som denne har inskrivet på förskolan och är vårdnadshavare för. Om flera medlemmar är vårdnadshavare till samma barn har de dock för det barnet endast en röst.

14 § Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

15 § Styrelsen
Styrelsen består av lägst tre (3) och högst sju (7) ordinarie styrelseledamöter samt högst fem (5) styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av årsmötet. Mandatperiod är två år för ordinarie styrelseledamöter undantaget om annan tidsperiod är överenskommet. Suppleanter väljs årligen för tiden fram till nästkommande årsmöte.

En medlem per familj ska sitta i styrelsen en mandatperiod. Endast en vårdnadshavare per familj kan vara styrelseledamot eller styrelsesuppleant. En medlem som är aktiv i föreningen i 7 år eller mer, ska kunna sitta i styrelsen mer än en mandatperiod d.v.s. två mandatperioder.

Styrelsen äger rätt att adjungera de personer som de anser behövs för styrelsens arbete.

16 § Styrelsens ansvar
Styrelsen har ansvar för föreningens löpande skötsel och organisation och ska tillvarata medlemmarnas intressen. Styrelsen ska hålla sig informerad om medlemmarnas åsikter och önskemål och beakta dem i möjligaste mån.
Det åligger styrelsen särskilt att:
Se till att för föreningen gällande lagar och regler iakttas
Verkställa av årsmötet fattade beslut
Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
Ansvara för och förvalta föreningens tillgångar och se till att noggranna räkenskaper förs över dess inkomster och utgifter
Tillställa revisorerna räkenskaper mm
Förbereda årsmöte
Protokollföra alla styrelsemöten
Innan styrelsen fattar beslut i frågor som är av stor vikt för verksamheten eller för föreningens ekonomi ska styrelsen sammankalla till medlemsmöte där medlemmarna kan yttra sig i frågan.

17 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordförande minst åtta gånger årligen samt därutöver då ordföranden finner det nödvändigt, eller då minst hälften av styrelsens ledamöter så begär. Vid sammanträde ska protokoll föras. Protokoll ska justeras av mötesordföranden.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas ska sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

18 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig och av den eller de som styrelsen utser till särskilda firmatecknare.

19 § Årsredovisning
Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast sex veckor före årsmötet. Denna ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.20 § Revisorer
För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses en till två revisorer och noll till två revisorssuppleanter av årsmötet som väljs för tiden fram till slutet av nästa årsmöte.

21 § Revision
Revisorerna ska efter verkställd revision avge revisionsberättelse med uttalande om ansvarsfrihet för styrelsen. Berättelsen ska överlämnas till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.

22 § Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är 01 september - 31 augusti.

23 § Valberedning
Föreningen ska ha en valberedning av minst två och högst tre ledamöter varav en är sammankallande. Dessa väljs av årsmötet. Valberedningens uppgift är att framlägga förslag på personer till de poster som ska väljas vid årsmötet. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Senast två veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

24 § Valbarhet
Röstberättigad medlem av föreningen är valbar till styrelsen, revisor och valberedningen. Anställd i föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen. Vårdnadshavare som arbetar inom förskola bör inte inneha rollen som ordförande, personalansvarig eller kassör på grund av risk för jäv.

25 § Årsmöte
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Extra årsmöte ska hållas när styrelsen anser det nödvändigt, när revisorerna begär det, eller när minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det.

26 § Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

Val av ordförande
Val av protokollförare
Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
Godkännande av röstlängden
Fråga om stämman utlysts i stadgeenlig ordning
Fastställande av dagordning
Styrelsens årsredovisning av det gångna räkenskapsåret
Revisorernas berättelse
Fastställande av resultat- och balansräkning.
Beslut om disposition av föreningens vinst eller förlust
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Bestämmande av ersättning till dem som enligt dessa stadgar skall väljas till olika uppdrag inom föreningen
Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Val av revisorer och revisorssuppleanter
Val av valberedning
Behandling av förslag från styrelsen (propositioner)
Behandling av övriga inkomna förslag (motioner)
Övriga ärenden

Senast tre veckor efter årsmötet ska protokoll göras tillgängligt för föreningens medlemmar.27 § Kallelse och meddelanden
Kallelse till årsmötet sker skriftligen per e-post eller per post samt genom anslag på föreningens anslagstavla på förskolan, tidigast sex veckor före och senast två veckor före årsmöte och senast två veckor före extra årsmöte.
Har förslag väckts om stadgeändring eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen. Andra meddelanden ska komma till medlemmarnas kännedom genom anslag på föreningens anslagstavlor, via hemsidan eller via e-post.

28 § Förslag till motioner att behandlas av årsmöte
Såväl medlem som styrelsen får ge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda skriftligt senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

29 § Föreningens vinst
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska enligt årsmötets beslut balanseras i ny räkning.

30 § Upplösning
Vid föreningens upplösning ska behållna tillgångar fördelas lika mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.

31 § Stadgetolkning
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

32 § Stadgeändring
Beträffande stadgeändring gäller vad som föreskrivs i 7 kap, § 14 och § 15 i Lagen om ekonomiska föreningar.

33 § Övrigt
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.

Stadgarna har reviderats följande datum:
2009-01-09
2019-03-28

Vi använder cookies